23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla domu › Prawo cywilne › Prawo zasiedzenia

Prawo zasiedzenia

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Moja babcia zmarła w 2004 roku, zajmowała ona zabudowaną nieruchomość, której współwłaścicielem jest osoba której nigdy nikt nie widział na nieruchomości. Obecnie spadek został odziedziczony przez trzech jej synów. W związku z tym mam pytanie komu przysługuje prawo zasiedzenia nieruchomości oraz czy przedmiotowe prawo może przejść bezpośrednio na mojego Ojca ?

Zgodnie z treścią art. 172 Kodeksu cywilnego, który reguluje prawo zasiedzenia, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
 
Trybunał Konstytucyjny sformułował w wyroku z 28 października 2003 r., P. 3/2003 , LexPolonica nr 363992 (OTK- A 8/2003, poz. 82) ważną dyrektywę interpretacyjną przepisów prawa o zasiedzeniu w aspekcie ochrony prawa właściciela. Otóż Trybunał Konstytucyjny wskazał na to, że zasadą konstytucyjnie określoną - od której tylko wyjątkowo wprowadza się odstępstwa - jest nienaruszalność prawa własności. zasiedzenie jest natomiast odstępstwem od tej zasady, i to daleko idącym. W związku z tym wszelkie wątpliwości powinny być tłumaczone na korzyść ochrony własności (innych praw majątkowych), bez względu na to czy chodzi o własność (prawo majątkowe) osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, czy innych podmiotów. 
 
Prawo zasiedzenia jest sposobem nabycia własności, który nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu. To samo dotyczy zasiedzenia przez jednego ze spadkobierców przeciwko innemu spadkobiercy.
 
W celu więc stwierdzenia, iż doszło do zasiedzenia udziału w przedmiotowej nieruchomości przez Pana babcię lub jej spadkobierców konieczne jest precyzyjne określenie okresu od kiedy babcia była samoistnym posiadaczem.
 
Skutek zasiedzenia w postaci nabycia własności wynika z mocy samego prawa i następuje z upływem ostatniego dnia przewidzianego ustawą okresu posiadania. Ma to istotne znaczenie dla stosowania krótszych lub dłuższych okresów zasiedzenia, w zależności od zmienionych wymagań ustawy. Dlatego też do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia mają zastosowanie przepisy obowiązujące w dniu upływu okresu zasiedzenia. Jeżeli więc okres ten upłynął przed przedłużeniem terminów zasiedzenia z 10 do 20 i z 20 do 30 lat przez ustawę z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321 ze zm.), to w takim wypadku nie ma zastosowania trzydziestoletni termin przewidziany w art. 172 § 2 k.c. w brzmieniu nadanym mu przez tę ustawę (tak samo SN w uchwale z 10 stycznia 1991 r., III CZP 73/90 , LexPolonica nr 296407, OSNCP 7/91, poz. 83 i w późniejszych orzeczeniach: z 2 września 1993 r., II CRN 89/93 , LexPolonica nr 309156 i z 30 czerwca 1998 r., 1 CKN 655/97, niepubl.).
 
Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.
 
Jeżeli więc obecny samoistny posiadacz nieruchomości łącznie z okresem posiadania wcześniejszego posiadacza samoistnego spełnia łącznie warunek, iż posiadanie to trwa 30 lat to może dokonać zasiedzenia bezpośrednio na swoją osobę. Jeżeli jednak do zasiedzenia doszło za życia babci to w mojej ocenie stwierdzenie zasiedzenia winno nastąpić na jej osobę a dopiero następnie spadkobiercy powinni dokonać działu spadku.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Zasiedzenie, Nieruchomość, Kodeks cywilny

* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zgodnie z art. 73 Ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r....
Umowa przedwstępna, nazywana czasami promesą zatrudnienia, uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Może ona mieć także zastosowanie w przypadku...
Zgodnie z art. 524 Kodeksu postępowania karnego termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem....
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie...
Na wstępie wyjaśnię kilka kwestii, które myślę, iż odpowiedzą na szereg postawionych przez Pana pytań. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar...
Opiekun ustanowiony przez sąd jest obowiązany wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro osoby pozostającej pod...
Zgodnie z art. 139 Kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy...
W sprawie egzekucji abonamentu radiowo-telewizyjnego zastosowanie znajdzie Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Stosownie do treści...
W zakresie obliczania terminy do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego znajdą zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksy postępowania administracyjnego....
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra