23/6/2012

Sytuacja prawna uchodźców w Polsce

W dniu 23 czerwca 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbyła się Konferencja Status społeczno-prawny uchodźców w Polsce.…

Czytaj więcej

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.
Strona główna › Dla firmy › Transport drogowy › Kara za brak opłaty w systemie Viatoll

Kara za brak opłaty w systemie Viatoll

Dariusz Kostyra

Autor: Dariusz Kostyra

Doradca Prawny
Ponad 8 lat doświadczenia
Doktorant PAN

Na stałe zamieszkuję poza granicami polski. Od kilku miesięcy toczy się postępowanie odwoławcze w GITD w sprawie nałożenia na mnie kary za brak uiszczonej opłaty w systemie Viatoll. Przedmiotowe urządzenie posiadam, na trasie system naliczał prawidłowo opłaty a jedynie na jednym odcinku opłaty nie naliczył. Jaka jest Państwa ocena tej sprawy ? Czy będę musiał ponieść odpowiedzialność za błąd bramki Viatoll ?

Jak wynika z przesłanej dokumentacji sprawy został Pan ukarany karą w wysokości 3 000 zł za brak uiszczenia opłaty viatoll, od przedmiotowej decyzji wniósł Pan odwołania do Głównego Inspektoratu Drogowego, które to do chwili obecnej jest rozpatrywane.
 
Opieszałość postępowania administracyjnego
 
Art. 12 § 2 Kpa stanowi, że sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 § 2 Kpa). Przepisy te są często źle interpretowane. Po pierwsze, nie chodzi wyłącznie o proste sprawy. Te bardziej skomplikowane również powinny być załatwiane niezwłocznie, jeśli są spełnione przesłanki z powołanego powyżej art. 35 § 2 Kpa. Po drugie, stwierdzenie ‘niezwłocznie’ nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem ‘natychmiast’. Tak więc, nawet jeśli wraz z wnioskiem przedstawimy komplet dokumentów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy, to niekoniecznie otrzymamy decyzję natychmiast lub tego samego dnia. Organ administracji musi mieć czas na zbadanie i przeanalizowane przedstawionych dokumentów. Będzie w zwłoce (naruszy termin) dopiero, gdy pomimo upływ okresu czasu, w którym w normalnych warunkach mógłby wydać decyzję – nie podejmie żadnego działania.
 
Oprócz generalnej zasady mówiącej, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, art. 35 § 3 Kpa stanowi, że załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Wyjątkowo tylko mogą obowiązywać inne terminy tj. gdy organ wyższego stopnia określi, że danego rodzaju sprawy mają być załatwiane szybciej (art. 35 § 4 Kpa), bądź gdy przepis rangi ustawowej określi inny termin rozpoznania sprawy.  
 
Zgodnie z art. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 (miesięczny lub dwumiesięczny, ewentualnie krótszy dla danego rodzaju spraw) lub ustalonym w myśl art. 36 (termin wyznaczony przez organ) stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Również gdy nie zgadzamy się z przedłużeniem terminu lub uznajemy nowo wyznaczony termin za bezzasadnie odległy, możemy zażalić się do organu wyższego stopnia. Proszę zwrócić uwagę, że zażalenie takie wnosimy do organu wyższego stopnia, a nie wyższej instancji. Organ wyższego stopnia to organ nadrzędny w hierarchii administracyjnej, natomiast organ wyższej instancji to organ, który jest wyznaczony do rozpatrzenia ewentualnego odwołania. Nie zawsze organ wyższego stopnia jest równocześnie organem wyższej instancji.
 
Zażalenie wnosimy bezpośrednio do organu wyższego stopnia. Organ ten jeśli stwierdzi, że nastąpiła zwłoka przy rozpoznaniu sprawy, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości (art. 37 § 2). Dla nas, jako osób zainteresowanych wydaniem decyzji i zakończeniem sprawy, najistotniejszy jest fakt wyznaczenia terminu przez organ wyższego stopnia. W przypadku, gdy i tak wyznaczony termin zostanie przekroczony, trzeba będzie wystąpić z innymi środkami prawnymi.  
 
W mojej ocenie w niniejszej sprawie warto dać GITD jeszcze 20 dni na rozpoznanie sprawy. Jeżeli w tym terminie nie zostanie sprawa rozpoznana pozostanie wniesienie zażalenia na nierozpatrzenie sprawy w terminie.
 
Kara za brak wniesienia opłaty Viatoll
 
Zgodnie z art. 13k Ustawy o drogach krajowych Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, za który pobiera się opłatę elektroniczną bez uiszczenia tej opłaty - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł.
 
System viatoll jest oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. System ten składa się z kilku podstawowych elementów, a jego działanie najprościej można przedstawić w następujący sposób.
 
Wjazd na autostradę płatną zarządzaną przez GDDKiA odbywa się przez plac poboru opłat. Gdy pojazd samochodowy lub zespół pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej poniżej 3,5 tony, korzystający z Systemu viatoll, zbliży się do placu poboru opłat na autostradzie płatnej, bramka otworzy się automatycznie. Nad wybranymi odcinkami autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, znajdą się bramownice wyposażone w anteny. Anteny umożliwiają komunikację między przekaźnikami a viaAUTO zamontowanym w pojeździe. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w viaAUTO) przejeżdża pod bramownicą, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Kierowca zostaje o tym powiadomiony pojedynczym sygnałem z viaAUTO.
 
Jak wynika z historii Pana konta system naliczał opłaty prawidłowo a brak naliczenia opłaty za odcinek drogi wskazany w decyzji jest niemal wyłącznie spowodowany błędnym działaniem systemu za co nie ponosi Pan odpowiedzialności.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom!

Tagi do tego artykułu: Viatoll, Transport drogowy

2013-05-19 21:56 Stanislaw napisał(a):
Ustawę o ViaToll należy zaskarżyć do NSA jako nie zgodna z podstawowymi normami społecznymi, czy tez prawem obowiązującym w krajach Unii. Kilka przykładów: Via Toll odmawia informacji o przypadkach przejazdu pod bramkami poboru opłat np. gdy urządzenie viaBox jest zawodne. Via Toll nie przewiduje zapłaty gdy pojazd przejedzie pod bramka poboru opłat - kierowca orientuje się, ze system nie zadziałał, kontaktuje się z centrala Via Toll, informuje o problemie i chce uiści opłatę nawet z kosztami manipulacyjnymi. Słyszy odmowe. Tak nie może być. Nawet przestępca może zgłosić się do organów ścigania, zgłosić swoje przestępstwo i uzyskać łagodną kare. Kierowca nieświadomy swojego błędu nie może go naprawić, jest karany z nadmierna surowością.
2013-09-22 18:26 Tomasz napisał(a):
Mam pytanie, czy muszę mieć zainstalowany system viatoll w samochodzie osobowym+przyczepka kepingowa której DMC wynosi 3520kg. Według ustawy wartość DMC oblicza się w tonach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku czyli 3,5t. Więc czy jest przekroczona masa pojazdu czy nie?? ITP zatrzymując mnie uważa że system powinien być, ja natomiast uważam że nie,
2013-11-16 12:10 Darek napisał(a):
Witam dostałem wezwanie z GITD po 15 miesiącach o wskazanie kierowcy w związku z nieuiszczeniem opłaty elektronicznej...jakie mają na to termin ??? czy nie występuje w tym przypadku przedawnienie..??
2013-12-03 13:51 Robert napisał(a):
5 lat, choć gdzieś czytałem że 2 a ponoć pracują nad skróceniem tego okresu.
* Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby w jednym zdarzeniu doszło do popełnienia kilku przestępstwa a nawet, aby ofiara była zarazem osobą...
Zgodnie z art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w stanie obowiązującym w dniu nabycia od gminny lokalu mieszkalnego z bonifikatą - jeżeli...
Zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny...
Jak domniemam Pani babcia oraz dziadek byli współwłaścicielami nieruchomości na zasadach wspólności małżeńskiej. Zgodnie z art. 43 Kodeksu...
Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) przewiduje możliwość przeniesienia na inny podmiot...
Z pewnością niniejsza sprawa dla polskich organów ścigania nie będzie prosta. Film pornograficzny umieszczony jest na zagranicznych serwerach,...
Zgodnie z art. 123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym....
Zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego....
Zarządzenie wykonania kary, w tym kary pozbawienia wolności, może nastąpić tylko wówczas, gdy skazany w okresie próby dopuści się zachowań,...
Rozróżnienie praw zbywalnych i niezbywalnych wiąże się z pojęciem prawa podmiotowego. Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna uprawnionego podmiotu...
Założenie sklepu, baru czy też restauracji niemal zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu. W niniejszym artykule...
Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii...
Sprzeciw od nakazu zapłaty jest swoistą formą odpowiedzi na nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu...
Poruszone przez Pana zagadnienie zostało uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.   Zgodnie z Ustawą...
Bardzo często obywatele polscy uzyskują prawo jazdy na Ukrainie. Praktyka ta nie jest jednak do końca legalna. Na wielu forach internetowych można...
Ministerstwo Sprawiedliwości dementuje doniesienia prasowe o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu e-sądu. Resort podkreśla, że wprowadzenie elektronicznego...
Tweety na temat @DariuszKostyra